VEDTEKTER FOR NORGES CYKLEFORBUNDS’S VETERANKLUBB

§ 1. Navn. Foreningens navn er NORGES CYKLEFORBUNDS VETERANKLUBB.

§2. Stiftet. Foreningen er stiftet 29. november 1959 av Norges Cykleforbund og medlemmer av klubber

innen norsk sykkelsport.

§3. Medlemmer. Som foreningens medlemmer kan opptas nåværende og tidligere aktive i Norges Cykleforbund.

§4. Formål. Foreningens formål er:

1. Å samle medlemmene til sammenkomster gjennom året.

2. Knytte gamle og nyere medlemmer av N.C.F.’s klubber sammen.

3. Verne om gamle minner og opplevelser.

4. Støtte norsk sykkelsport.

§ 5. Årsmøtet. Årsmøtet holdes innen utgangen av desember måned hvert år og innkalles med minst 3 ukers varsel. Forslag må være styrets formann i hende senest 1. november. Årsmøtet er vedtaksført når minst 10 medlemmer er tilstede.

Årsmøtet behandler:

1. Åpning.

2 Konstituering.

3. Årsberetning utarbeidet av styret.

4. Regnskap utarbeidet av styret.

5. Fastsettelse av kontingent for kommende år.

6. Innkomne forslag.

7. Valg.

Formann: velges for 1 år.

Sekretær: velges for 2 år. (Velges i år med oddetall)

Kasserer: velges for 2 år. (Velges i år med liketall)

2 styremedlemmer: velges for 2 år. (Velges vekselvis i år med odde-/liketall

1 varamedlem: velges for 1 år.

2 revisorer: velges for 2 år. (Velges vekselvis i år med odde-/liketall)

Valgkomite på 3 medlemmer: velges for 1 år.

§ 6. Behandling av forslag. Vedtektsendring behandles av Årsmøtet med 2/3 flertall. Øvrige forslag avgjøres med simpelt flertall.

§ 7. Fullmakt. Styrets formann og 1 medlem av styret i fellesskap har fullmakt til å forplikte klubben.

§ 8. Forholdet til Norges Cykleforbund’s lover. Norges Cykleforbund’s lover skal gjelde alle forhold som ikke er dekket av foranstående vedtekter.

Vedtatt på årsmøtet 2004, endret på årsmøtet 2012 og 2015

Oppdatert 17.01.2018

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *