En kort rapport fra årets siste veteranmøte med ungdoms stipend og julemiddag.

Referat fra Norges Cykleforbund’s Veteranklubbs årsmøte, torsdag 23. november 2017 på Skøytemusèet, Frogner Stadion.

Det var 40 medlemmer (inkl. styret) tilstede på årsmøtet, herunder NCF’s president Harald Tiedemann Hansen. Dessuten 4 gjester: Søren Wærenskjold, vinner av Ungdoms-stipendet 2017, Ole Brokhaug, Interspons AS, Stein Arne Hammersland, leder av NCFs lovutvalg og Terje Johnsen, leder Region Sør.

Veteran årsmøte 1

Saksliste:       

Sak 1. Åpning

Sak 2. Konstituering

Sak 3. Beretning

Sak 4. Regnskap

Sak 5. Fastsettelse av kontingent for 2018

Sak 6. Innkomne forslag

Sak 7. Valg

Sak 8. Avslutning

Sak 1.             

Formann Jan Gjertsen åpnet møtet med å ønske medlemmer og gjester velkommen. Gikk deretter kort gjennom programmet for kvelden, hvoretter Tore Milsett foretok

navneopprop. Syv medlemmer var gått bort siden forrige årsmøte. Jan leste opp alle navnene. Disse ble minnet med 1 minutts stillhet.

Sak 2.             

     a) Innkallelsen ble vedtatt uten kommentarer.

  1. b) Sakslisten ble vedtatt uten kommentarer.
  2. c) Jan Gjertsen ble valgt til dirigent og Tore Milsett til sekretær.

Sak 3.             

Årsberetningen (som var sendt ut til alle medlemmer i forkant) ble lest i sin helhet av Jan Gjertsen. Deretter ble punkt for punkt åpnet for kommentarer. Tor Ødegaard benyttet anledningen til å berømme Tore Milsett for stor innsats.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Veteranårsmøte 3
Kasserer/sekretær Tore Milsett til venstre for Søren Wærenskjold (ungdoms stipendet) Inger Næss og Birger Sørgaard, flankert av leder Jan Gjertsen.

Sak 4.             

Regnskap. (Var sendt ut til alle medlemmer i forkant). Tore Milsett gikk gjennom regnskapet som viste et overskudd på kr. 7.279,82.

Revisor Jon Eriksen leste og kommenterte revisjonsberetningen. (her var det ikke noe og bemerke, skryt til Tore Milssett igjen, for et perfekt utført regnskap). Tor Ødegaard oppfordret styret til å ta opp igjen praksisen med loddsalg på medlemsmøtene, men samtidig beholde inngangspengene.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5.             

Styret foreslo uendret medlemskontingent kr. 200,- for 2018. Tor Ødegaard foreslo å øke kontingenten til kr. 250,- og øremerke kr. 50,- til ungdomsstipend/premier til unge. Det ble stemt over forslagene. Tors forslag ble vedtatt med klart flertall.

 Sak 6.              

Styret: Ny tekst § 3 i vedtektene:

Som foreningens medlemmer kan opptas personer som gjennom flere år har deltatt i norsk sykkelsport som aktive syklister og/eller

dommere/administratorer i NCFs organisasjonsledd. Også andre som gjennom mange år har hatt stor betydning for norsk sykkelsport, kan inviteres til å bli medlem.

Begrunnelsen for forslaget var en presisering før man gikk i gang med verving av nye medlemmer.
Det var enighet om at det var behov for nyrekruttering. Tom Larsen ønsket flere kvinnelige medlemmer. Tor Ødegaard foreslo å henvende seg til klubbene og/eller invitere «div. sykkelbalder» til å skrive om klubben.

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7.           Tor Ødegaard fra Valgkomiteen presenterte komiteens forslag:

                        Formann:                    Jan Gjertsen               Lørenskog CK (Gjenvalg 1 år)

                        Sekretær:                   Arild Friberg             IK Hero    (Ny. Velges for 2 år)

                        Kasserer:                    Tore Milsett               Lørenskog CK (Ikke på valg)

                        Styremedlem:             Per Lindh                   Lørenskog CK (Ikke på valg)

                        Styremedlem:             Terje Amundsen         Stjernen IL (Opprykk fra varamedlem.

                                                                                                                  Velges for 2 år)

                        Varamedlem:             Terje Opsahl               IK Hero    (Ny. Velges for 1 år)
Revisor:         Jon Eriksen                Sagene IF –     (Ikke på valg)

                        Revisor:                      Olav Tyrhaug             IK Hero          (Gjenvalg 2 år)

Valgkomite – velges av årsmøtet:

                        Formann:                    Tor Ødegaard             Sagene IF        (Gjenvalg 1 år)

                        Medlem:                     Tom Larsen                IK Hero          (Gjenvalg 1 år)

                        Medlem:                     Stig Lundsør               Horten OCK   (Gjenvalg 1 år)
Samtlige foreslåtte på listen ble enstemmig valgt.

Sak 8.             Jan Gjertsen takket for tilliten med gjenvalget. Han takket også Ole Kr. Johannesen som nå gikk av etter 15 år i styret og overrakte blomster. Han ga også blomster til Tore Milsett som hadde fungert som sekretær i 2017 ved siden av kasserer-vervet. Han ønsket de nye styremedlemmer velkommen til å samarbeide og avsluttet deretter årsmøtets formelle del.
 

Veteranårsmøte 2
Stipendiat Søren Wærenskjold, flankert av Ole Brokhaug fra Interspons og Jan Gjertsen (til høyre).

Før middagen var det tid før et par høytideligheter:

  1. Sammen med Ole Brokhaug fra Interspons AS overrakte Jan Gjertsen diplom og blomster til Søren Wærenskjold, mottaker av årets ungdomsstipend. Han fikk også et eksemplar av Veteranklubbens jubileumsbok. Ole Brokhaug fikk også en blomst som takk for sponsingen.
  1. Jan Gjertsen overbrakte en takk og hilsen til årsmøtet fra Alexander Kristoff, årets vinner av Veteranklubbens pokal, som beklaget at han ikke hadde anledning til å være tilstede.
  2. Leder i NCFs lovutvalg, Stein Arne Hammersland leste opp en lang begrunnelse for at Birger Sørgaard (medlem av Veteranklubben) var besluttet tildelt NCFs bronseplakett for sitt mangeårige og allsidige virke i Arendal CC og Aust-Agder Syklekrets. Birger ble kalt fram, men må motta plaketten senere da den uheldigvis ikke var på plass denne gangen. Som plaster på såret mottok han en blomsterbukett fra Veteranklubben.

Så ble det julemat og hyggelig samvær. Mot slutten av middagen ble det foretatt loddtrekning på alle de gevinstene medlemmene selv hadde tatt med. Jan G. overrakte til slutt blomster til de gode hjelperne under middagen, Bjørg Ødegaard, Erna Paulsen og Grete Opsahl.

Veteranårsmøte 4
Velfortjente blomster til Bjørg, Erna og Grethe.

Til slutt takket Jan Gjertsen alle for et godt møte, ønsket alle vel hjem og God Jul.